Allmänna villkor för fiberanslutning

 1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som husägare (”Fastighetsägaren”) tecknar avtal med ”SörpNet”, Eddima Teknik AB org nr 556655-2476, med adress Industrigatan 15, 602 23 Norrköping, om installation av fiberkabel och Utrustning, samt anslutning av fiberkabeln till Kommunikationsnät (”Fiberanslutning”).

1.2 Genom Fiberanslutningen får Fastighetsägaren möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Tjänster på de villkor som tillhandahålls och överenskoms med respektive Tjänsteleverantör. SörpNet har inget ansvar för sådana Tjänster.

 1. Definitioner

2.1 Fastighet och Fastighetsägare

Med Fastighet avses den fasta egendom som definierats i Avtalet (se nedan) och med Fastighetsägare avses samtliga delägare i Fastighet.

2.2 Kommunikationsnät

Med Kommunikationsnät avses de allmänna kommunikationsnät som SörpNet äger eller på annat sätt disponerar.

2.3 Tjänsteleverantör

Med Tjänsteleverantör avses den som vid var tid tillhandahåller Tjänster genom Fiberanslutning enligt www.qmarket.se.

2.4 Tjänster

Med Tjänster avses innehållstjänster (såsom t.ex. bredband, tv, larm och telefoni) som tillhandahålls av Tjänsteleverantör.

2.5 Utrustning

Med Utrustning avses utrustning (inklusive eventuell programvara) som ägs eller tillhandahålls av SörpNet och som placeras hos Fastighetsägaren för att möjliggöra tillhandahållandet av Tjänster.

 1. Avtal

3.1 Fiberanslutning förutsätter Avtal mellan Fastighetsägaren och SörpNet som ingås genom en av Fastighetsägaren korrekt undertecknad beställning av fiberanslutning till vilken dessa Villkor är en bilaga (”Beställningen”) samt SörpNet:s skriftliga bekräftelse av Beställningen (”Avtalet”). SörpNet:s bundenhet uppstår således först genom denna åtgärd. Genom Beställningen godkänner Fastighetsägaren Villkoren och förbinder sig följa dem varvid samtidig bekräftelse sker av mottagande av informationen om personuppgifter enligt punkt 11 nedan jämte samtycke till behandlingen av dessa.

3.2 Fastighetsägaren är medveten om och accepterar att SörpNet kan komma att begära kreditupplysning på Fastighetsägaren i samband med Avtalet.

 1. Fiberanslutning och Utrustning

4.1 Installation av Fiberanslutningen omfattar anläggande av fiberkabel och i förekommande fall kanalisation, inklusive Utrustning och nödvändiga anslutningar samt anslutning av fiberkabeln till Kommunikationsnät. SörpNet ansvarar för leverans av fiberkabeln fram till Utrustningen.

4.2 Installationen av Fiberanslutningen ska vara genomförd senast vid den tidpunkt som anges i Avtalet (leveransdatum för installation av fiber och utrusning) eller annan av SörpNet meddelad tidpunkt.

4.3 Fiberkabel, kanalisation och Utrustning ägs av SörpNet. Avtalet innebär inte att sådana tillbehör övergår till Fastighetsägaren och Fastighetsägaren får inte sälja, pantsätta, hyra eller låna ut eller på annat sätt förfoga över tillbehören.

 1. Fastighetsägarens åtaganden

5.1 Fastighetsägaren är skyldig att:

 1. a) i god tid innan installationen påbörjas förse SörpNet med fastighetsbeskrivning, ritningar över Fastigheten och berörda byggnader utvisande nödvändig information för installation och anslutning;
 2. b) bereda SörpNet tillträde till Fastigheten samt fri framkomlighet där arbeten ska utföras;
 3. c) i relation till den egna Fastigheten, införskaffa eventuella myndighetstillstånd eller tillstånd från andra som är nödvändiga för installation av Fiberanslutning;
 4. d) tillse att det i anslutning till Utrustning finns eluttag för den strömförbrukning som är nödvändig för driften av Utrustning samt att strömsätta sådan Utrustning i samband med att denna levereras; samt
 5. e) i övrigt vara SörpNet behjälplig i arbetet med installation av Fiberanslutning.

Fastighetsägaren åtar sig följa SörpNet:s instruktioner om hur åtagandena ovan ska uppfyllas. Vid brist i uppfyllelse av åtagandena ovan äger SörpNet rätt att frånträda Avtalet med omedelbar verkan.

5.2 Fastighetsägaren ansvara för grävning för kanalisation på egen Fastighet (kanalisationen tillhandahålls kostnadsfritt av SörpNet.

5.3 Fiberkabel och Utrustning får inte utan SörpNet:s skriftliga medgivande flyttas från den plats där den installerats. Fastighetsägaren står risken för skada på och förlust av fiberkabel och Utrustning från installationstidpunkten.

5.4 Fastighetsägaren får inte utan SörpNet:s skriftliga samtycke göra påbyggnader på eller ändringar i, eller ta bort delar eller märkning avseende ägandeförhållanden från Utrustning. Fastighetsägaren ska följa de anvisningar som SörpNet från tid till annan utfärdar beträffande skötsel och användning av Utrustning.

5.5 Fastighetsägaren ansvarar för att förhindra att obehörig person ges tillgång till fiberkabeln och till Utrustning och Fastighetsägaren ska omedelbart meddela SörpNet om så ändå sker.

 1. Priser m.m.

6.1 Om inget annat anges är alla priser angivna i svenska kronor, inklusive moms.

6.2 Fastighetsägaren ska betala den ersättning och de avgifter som framgår av Avtalet. Om inget annat anges sker betalning i förskott mot faktura. Fastighetsägaren ska betala faktura inom trettio (30) dagar från fakturadatum i enlighet med anvisningar angivna på fakturan. Dröjsmål med betalning berättigar SörpNet till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader, samt till dröjsmålsränta enligt lag.

 1. Felavhjälpning och underhåll

7.1 Fastighetsägaren får inte reparera eller utföra service på fiberkabel eller Utrustning. Vid behov av reparation eller service ska Fastighetsägaren vända sig till den Tjänsteleverantör som enligt avtal med Fastighetsägaren tillhandahåller Tjänst till denne. Om Fastighetsägaren inte ingått sådant avtal ska Fastighetsägaren vända sig till SörpNet, i vilket fall punkt 7.3-7.5 nedan ska vara tillämpliga.

7.2 Eventuella krav på reparation och/eller service ska framställas inom skälig tid från det att Fastighetsägaren fått kännedom om fel som kräver reparation och/eller service.

7.3 SörpNet ska inom skälig tid avhjälpa fel i Fiberanslutningen. Med fel avses att Fastighetsägaren inte kan använda Fiberanslutningen i enlighet med Avtalet. SörpNet har dock ingen skyldighet att avhjälpa fel som:

 1. a) är hänförligt till Tjänsteleverantör eller annans utrustning än SörpNet:s;
 2. b) beror på Fastighetsägaren eller något förhållande på Fastighetsägarens sida;
 3. c) är hänförligt till Fastighetsägarens användning av annan än föreskriven utrustning eller föreskrivna tillbehör;
 4. d) beror på av Fastighetsägaren företagna ändringar eller ingrepp i Fiberanslutningen eller i Utrustningen som inte skett i enlighet med SörpNet:s specifikationer; eller
 5. e) uppstått genom Fastighetsägarens nyttjande av Fiberanslutningen på ett annat sätt än avsetts eller genom försummelse av Fastighetsägaren eller utomstående.

7.4 Om Fastighetsägaren har anmält fel som har orsakats av Fastighetsägaren eller av annan för vilken Fastighetsägaren svarar, har SörpNet rätt till ersättning från Fastighetsägaren. Ersättning kan begäras för arbete och övriga kostnader till följd av felanmälan enligt SörpNet:s vid var tid gällande prislista. Detsamma gäller om SörpNet efter undersökning konstaterar att något fel inte funnits. Exempel på sådana är fel som orsakats av:

 1. a) felaktig eller vårdslös användning av Fiberanslutningen;
 2. b) underlåtenhet att följa anvisningar om användning av Fiberanslutningen;
 3. c) Fastighetsägarens utrustning; eller
 4. d) ändring, reparation eller anslutning som utförts av någon annan än SörpNet.

7.5 Om SörpNet konstaterar att Fastighetsägare är ersättningsskyldig för fel enligt punkt 7.4 ovan ska SörpNet informera Fastighetsägaren om detta innan ytterligare arbete vidtas. SörpNet har i sådant fall dock alltid rätt att debitera inställelseavgift och andra kostnader som uppkommit.

7.6 SörpNet har rätt att vidta åtgärder i Fiberanslutningen eller Utrusningen om det är påkallat av tekniska, underhålls- eller driftsmässiga skäl. SörpNet ska utföra sådan åtgärd skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna begränsas. SörpNet strävar efter att alltid i förväg informera Fastighetsägaren om inplanerade åtgärder som påverkar Fiberanslutningen.

7.7 Fastighetsägaren ska under normal arbetstid bereda SörpNet tillträde till Fastigheten när så krävs för tillhandahållandet av Fiberanslutningen.

 1. Ångerrätt

8.1 Fastighetsägaren har alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen från det att Avtalet ingåtts – d.v.s. från det att Fastighetsägaren mottar orderbekräftelse från SörpNet.

8.2 Om Fastighetsägaren utnyttjar sin ångerätt ska SörpNet inom 30 dagar återbetala det belopp Fastighetsägaren betalat till SörpNet under Avtalet. Någon installation av Fiberanslutning och Utrustning kommer i så fall inte att genomföras.

 1. Skadestånd och reklamation

9.1 Fastighetsägaren har rätt till ersättning för direkt skada som SörpNet, eller annan som SörpNet svarar för, förorsakat genom vårdslöshet.

9.2 Fastighetsägaren saknar rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador, förutom vid uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

9.3 SörpNet har rätt till ersättning för skada som Fastighetsägaren, eller någon för vilken Fastighetsägaren svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Om Fastighetsägarens skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som oskäligt betungande kan ersättningen jämkas.

9.4 Invändning mot faktura eller begäran om skadestånd ska, för att kunna göras gällande, framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas.

 1. Force majeure

SörpNet är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför SörpNet:s kontroll (”Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från SörpNet:s underleverantör som orsakats av Befriande Omständighet. Befriande Omständighet omfattar bl.a. tjäle, allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, översvämning, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, extrema väderförhållanden eller explosion.

 1. Personuppgifter

11.1 SörpNet, med telefon 011-231370, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Fastighetsägarens personuppgifter.

11.2 SörpNet kommer att behandla de personuppgifter som Fastighetsägaren lämnat till SörpNet eller som SörpNet samlar in i syfte att installera Fiberanslutning eller fullfölja SörpNet:s åtaganden gentemot Fastighetsägaren. Uppgifterna kan även komma att användas för identifikation, direktmarknadsföring samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, sms och e-post till Fastighetsägaren efter Fastighetsägarens godkännande. Detta kan även innebära samkörning, både inom och utom EU/EES, med andra register och att Fastighetsägarens personuppgifter överförs till andra bolag inom SörpNet:s koncern och till SörpNet:s samarbetspartners, t.ex. till Tjänsteleverantörer för marknadsföringsändamål eller till SörpNet:s samarbetspartners för kreditupplysningar.

11.3 SörpNet sparar Fastighetsägarens uppgifter så länge det krävs för att SörpNet ska kunna fullfölja sina skyldigheter enligt Avtalet.

11.4 Fastighetsägaren har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om Fastighetsägaren hos SörpNet oavsett hur dessa samlats in. Om Fastighetsägaren vill ha sådan information ska Fastighetsägaren lämna in en skriftlig begäran till SörpNet. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av Fastighetsägaren per post och kan alltså inte skickas per e-post.

11.5 Om Fastighetsägarens personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har Fastighetsägaren rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

11.6 Fastighetsägarens personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring om Fastighetsägaren motsätter sig sådan behandling. Fastighetsägaren har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring.

11.7 Genom Avtalet samtycker Fastighetsägarens till behandlingen av dennes personuppgifter enligt denna punkt 11. Fastighetsägaren samtycker uttryckligen till att uppgifterna får användas för direktmarknadsföring och att uppgifterna kan komma att överföras utanför EU/EES.

 1. Uppsägning

12.1 Avtalet gäller den bindningstid som anges i Avtalet. Avtalet ska dock fortsätta att gälla, med en månads ömsesidig uppsägningstid, även efter den bindningstid som anges i Avtalet, om Fastighetsägaren fortfarande innehar Utrustning eller SörpNet är ansvarig för felavhjälpning och/eller underhåll enligt punkt 7.1 ovan.

12.2 SörpNet har rätt att när som helst, med omedelbar verkan, frånträda Avtalet innan sista datumet för påbörjande av installation som anges i Avtalet. Sådant frånträde kan t.ex. ske om SörpNet inte får in tillräckligt många beställningar av Fiberanslutningar för det aktuella området.

12.3 SörpNet har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om:

 1. a) Fastighetsägaren missbrukat Fiberanslutningen (t ex genom att orsaka olägenheter eller störningar för SörpNet eller utomstående) och Fastighetsägaren inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar efter uppmaning från SörpNet;
 2. b) Fastighetsägaren trots påminnelse inte betalat faktura inom angiven tid; eller
 3. c) Fastighetsägaren i övrigt använder Fiberanslutningen i strid med Avtalet eller inte uppfyller sina skyldigheter enligt Avtalet trots skriftligt påpekande från SörpNet.

12.4 SörpNet har rätt att stänga av Tjänster vid Avtalets upphörande eller då SörpNet överlämnar meddelande om uppsägning av Avtalet till följd av orsaker enligt punkt 12.3.

12.5 Om Fastighetsägare flyttar från sin bostad och säger upp Avtalet före bindningstidens utgång ska Fastighetsägaren betala alla eventuella avgifter för återstående bindningstid i anslutning till uppsägningen.

 1. Övriga bestämmelser

13.1 I Avtalet angivna priser och leveranstider förutsätter att dels de faktiska omständigheterna rörande Fastigheten överensstämmer med vad Fastighetsägaren uppgivit senast i samband med Avtalets ingående, dels att installations- och anslutningsarbetena inte i övrigt stöter på hinder som inte skäligen kunde förutses av SörpNet vid Avtalets ingående. I annat fall har SörpNet rätt till ersättning från Fastighetsägaren för eventuella tillkommande kostnader eller att med omedelbar verkan frånträda Avtalet.

13.2 SörpNet har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa Villkor. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Fastighetsägaren senast tre (3) månader innan ikraftträdandet. Om ändringen rör de priser som gäller under Avtalet eller annars är väsentlig har Fastighetsägaren dock rätt att säga upp Avtalet senast en (1) månad innan ändringen träder ikraft.

13.3 SörpNet har rätt att överlåta Avtalet till annat bolag.

13.4 SörpNet har rätt att använda sig av underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. SörpNet svarar för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

 1. Tillämplig lag och tvist

14.1 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Avtalet eller dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras i första hand av Allmänna reklamationsnämndens (ARN:s) och i andra hand av allmän domstol.

Dessa Villkor har fastställts av SörpNet, Eddima Teknik AB den 26 september 2013

Har du frågor?
Tveka inte att kontakta oss!

Jag heter Dick Jonsson och jag ska försöka hjälpa dig!